DONANMA DAVASINDA YAŞANAN HAK İHLALLERİ VE USULSÜZLÜKLER

DONANMA DAVASINDA YAŞANAN HAK İHLALLERİ VE USULSÜZLÜKLER

MEHMET ÇAVDAR

DONANMA DAVASINDA YAŞANAN HAK İHLALLERİ VE USULSÜZLÜKLER

PDF olarak aç

Sizlere günümüz Türkiyesi’nde sıradanlaşan ancak ulusal ve uluslararası hukuka aykırı olarak yürütülen yargılamalardan birine ilişkin ayrıntıları aktaracağım. Burada “BİR SORUŞTURMA/KOVUŞTURMA NASIL YAPILMAMALI” sorusunun cevaplarını bulacaksınız.

15Temmuz gecesi Gölcük ve Cengiz Topel üslerinde meydana gelen olaylar ve savaş gemilerinin hareketlerine yönelik, kamuoyunda DONANMA DAVASI olarak bilinen 2017/260 sayılı dava Kocaeli 5.Ağır Ceza Mah.de 11.09.17 tarihinden itibaren görülmeye devam etmektedir

Görülen bu davada binlerce (abartmıyorum) hak ihlali ve usulsüzlük yapılmıştır. Hukukun açıkça istismar edildiği bu yargılamanın maksadı; Esasen maddi gerçeklerin ortaya çıkarılarak, suçluların cezalandırılması değil,

a) O geceki sözde söylem ve eylemleri üzerlerine atılı suça hiçbir mesnet teşkil etmeyen ancak önceden hazırlanan tasfiye listelerinin işleme konulması suretiyle tutuklanan ve görevlerinden ihraç edilen VATANSEVER DENİZ SUBAYLARININ TASFİYESİ,

b) Dönemin komutanları ve davanın müştekileri (V.KÖSELE, İ.YILDIRIM, Y.PAYAL, L.K.UÇA) başta olmak üzere bir kısım makam ve mevki sahiplerinin,

o geceki yaptıkları/yapmadıkları, söyledikleri/söylemediklerinden dolayı kusur ve ihtimallerinin ortaya çıkmasının engellenmesidir.

Sekil????

Bunun en açık delilerinden birisi de, sanıkların lehine olabilecek bilgi ve belge talebinin mahkemeye ve ilgili adli makamlara gönderilmesinde kritik bir makam olan Donanma K.lığı Kurmay Bşk.lığı görevinin sırasıyla Y.PAYAL, L.K.UÇA ve Berker Emre TOK tarafından yürütülmesidir.

Berker Emre TOK 2016-2018 yılları arasında Deniz Hava Komutanı iken, Cengiz TOPEL’de 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan olayların soruşturulmasını bizzat yöneten birisidir.

 Ayrıca duruşmaların tümüne Donanma K.lığı raportörlerinin iştirak etmesi, bu suretle mahkemenin baskı altına alınması/yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Deniz Kuvvetlerinin hakkımda iftira dolu yazıyı ben serbest kaldıktan hemen sonra göndermesi bunun somut bir göstergesidir. 

Sekil????

VATANSEVER DENİZ SUBAYLARININ TASFİYESİ İÇİN;

Soruşturma aşamasında sanıkların çoğunun tutukluluk ve/veya tutukluluğa itirazlarını karara bağlayan Sulh Ceza Hâkimi olan Yusuf SEVİMLİ’nin yargılamayı yapan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak atanması Tesadüf Değildir

Donanma idari Tahkikat ve Deniz Kuvvetleri Bilirkişi Raporları yanlış, eksik, gerçek dışı bilgilerle dolu, taraflı hazırlanmıştır.

Heyet seçiminde usulsüzlük ve FETÖ iltisaklı üyeleri de dikkate alındığında BİLİRKİŞİ Kanunu (6754) ve CMK’ya aykırı şekilde hazırlanmışlardır.

Sekil????

Sekil????

 31 gemiden 26’sı ile bu gemilere emir verenler #15Temmuz ‘daki tüm yaptıklarına rağmen soruşturmaya dahil edilmemiş olması ve bu suretle bu gemi, kişi ve bunlara emir verenlerin darbe girişimindeki (kumpasındaki) rollerinin/ihmallerinin örtbas edilmesi Tesadüf Değildir

Tüm sanıkların işkence ve kötü muameleye tabi tutulmuş olmaları,

binlerce kez sanık/müdafilerin savunma/soru sorma hakkının engellenmesi,

yüzlerce kez hukuk, usul ve hak ihlalinin yapılması Tesadüf Değildir

YARGILAMADAKİ HUKUK, USUL VE HAK İHLALLERİ:

Mahkemenin tarafsızlığı ihlal edilmiş, önyargı ve ihsas-i reyde bulunulmuş,

Tanık dinlenmesinde usul ihlalleri yapılmış,

Bilgi/Belgelere Ulaşım Hakkı, Silahların Eşitliği İlkesi ihlal edilmiş,

Kanunlar Önünde Eşitlik İlkesi ihlal edilmiş,

Adil Yargılama Hakkı ihlal edilmiştir.

Müştekiler dahil birçok tanığın gemilerin seyre çıkarılması/Limana döndürülmesi dahil birçok konuda gerçeğe aykırı beyanda bulundukları bizzat kendi ifadeleri ile tespit edilmiştir.

Birçok kamu görevlisi makamlarını kullanarak talep bile olmaksızın gönderdikleri evrak/beyanları ile özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme/ele geçirme, resmî belgede sahtecilik, yalan tanıklık suçları işlemiştir

Mahkemede defalarca; 

– Sanıklar aleyhine ifade veren tanıklara teşekkür edilmiş;

– Sanıklar lehine ifade veren tanıklar tehdit edilmiştir.

Yusuf SEVİMLİ onlarca sanık için soruşturma ve kovuşturma hâkimi olarak görev yapmış, soruşturma evresinde sanıklar/eşleri hakkında bilgi toplamak suretiyle sanıklar hakkında önceden önyargıya sahip olmuş, kanunlarımızı ve AİHS Md-6 Adil Yargılama Hakkı’nı ihlal etmiştir.

Sekil????

YUSUF SEVİMLİ Sulh Ceza Hâkimi iken olmayan delillerle beni tutuklamış, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken de bana kurulan kumpasları belgeleriyle ispat etmem sonrası tahliye etmek zorunda kalmıştır.

Sekil????

Savunma avukatları tutuklanırken; medyada yayımlanan onlarca yalan, asılsız, maksatlı haber ve Katılan Vekil Halit ÇOKAN’ın asılsız ithamlar içeren demeçleri ile yargılama süreci medya tarafından yönlendirilmeye çalışılmıştır.

Maddi gerçeklerin tüm yönleriyle açığa çıkması için sanıklar/müdafileri tarafından yapılan taleplerin tamamına yakını gerekçe bile gösterilmeden bazen duruşma tutanaklara dahi kaydedilmeden reddedilmiştir.

Şimdiye kadar genel hatlarıyla değindiğim, ilerde ayrıntılarıyla anlatacağım usul ve hak ihlallerine ilişkin duruşma tutanaklarında sayısız vakalar olmakla birlikte, yeri geldiğinde birkaç örnekle yetineceğim.

Savunma Hakkının Engellenmesi/Kısıtlanması:

Duruşmalarda Mahkeme Heyeti tarafından müşteki/iddia makamının sözü neredeyse hiç kesilmezken; savunma makamının savunması, soru sorma hakkı, açıklama hakkı gibi hukuk kuralları ile korunan hakları binlerce kez ihlal edilmiştir.

Bu kapsamda;

a) Mahkeme Başkanı tarafından tanığa CMK Md-48’in hatırlatılmasına rağmen, sanık ve müdafilerin sorularına, taraflardan itiraz olmamasına karşın, re’sen müdahale edilmiş ve engellenmiş,

b) Sanıkların mikrofonları kapatılarak uyarılmış/tehdit edilmiştir.

Sekil????

Sekil????

c) Sanığın sorularının dinlenip itiraz olması halinde tanığa yöneltilip yöneltilmemesine karar verme yerine; sanığın tanığa soru sorma hakkı topyekûn elinden alınmış,

d) Müşteki ve tanıkların çapraz sorgudan Mahkeme Heyetleri kısıtlamaları ile korunmuşlardır.

Sekil????

e) Mahkeme Başkanı tarafından ifade edilen “BU ŞEKİLDE YOL ALAMAYIZ, İLERLEYEMEYİZ” gibi beyanlarla, yargılama bir formalite seklinde yapılmış; tüm bu ihlallerde ESAS AMACIN MADDİ GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKMASI DEĞİL ÇIKMAMASI OLDUĞU, Donanmada hazırlanan listelerle belirlenen kişileri bir an önce cezalandırmak olduğu kanıtlanmıştır

f) CMK 201 ve diğer kanun md.leriyle düzenlenen soru sorma, beyanda bulunma, yeniden soru sorma hakkı engellenmiş ve ADİL YARGILAMA HAKKI AÇIK BİR ŞEKİLDE İHLAL EDİLMİŞTİR

Sekil????

 g) Aynı olayın tanığı olan iki kişiden biri mahkemede dinlenilmeden önce diğer tanığın ifadesi okunmuş, bu nedenle CMK Md-52/1 ihlal edilmiştir.

h) Bir sanık, avukatı yokken savunma yapmak zorunda bırakılmıştır.

Sekil????

Birçok defa, sanıkların tahliye talebi Mahkeme Heyeti tarafından kendi aralarında hiçbir görüşme yapılmadan ve duruşmaya ara vermeden oy birliği ile reddedilmiştir. Şaka gibi değil mi?

Mahkeme Heyeti yüzbinlerce sayfalık dava belgelerinin dijital ortamda sanıklara gönderilmesi talebini defalarca reddetmiş, sanıklar ellerinde dava belgesi olmadan savunma yapmak zorunda bırakılmıştır.

Mahkeme Heyeti, sanıkların esasa ilişkin savunmaları sonrası birçok eksikle Haziran ayında verilmesine karar vermiştir (Mahkemede olan ancak dijital ortama eklenmeyen belgelere yine ulaşılamamıştır) 

Bilgi-Belgelere ulaşımın kasten engellenmesiyle Savunma Hakkı engellenmiştir

Tarafsızlığın İhlali Önyargı ve İhsas-ı Reyler:

Tüm yargılama süresince mahkemenin tarafsızlığını ihlal eden, önyargı ve ihsas-ı rey yapılmasına ilişkin SAYISIZ olay yaşanmıştır.

11 Eylül 2017’de icra edilen ilk duruşmada MAHKEME BAŞKANI, bu davanın görülmesi için özel olarak inşa edilen Kandıra Cezaevleri Kampüs Adliyesi için Adalet Bakanlığı ve yetkililerine TEŞEKKÜR ederek başlamıştır.

12 Eylül 2017’de vekaletname sunmadan sanığa soru sorma talebinde bulunan Av. Ömer Burak BARIŞ’a (AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin CEYHAN vekili olarak) Mahkeme Heyeti tarafından USUL HUKUKUNA AYKIRI olarak soru sorma hakkı verilmiştir.

Sekil????

Mahkeme Heyeti “Vekaletname eksikliğinin sonradan tamamlanabileceği gerekçesiyle” sanığa soru sormasına müsaade ettiği Av. Ömer Burak BARIŞ’ın katılım talebini ise “vekaletnamesini ibraz etmediği” gerekçesiyle değerlendirmeye almaya gerek olmadığına dair aynı gün karar almıştır!!!

Davanın soruşturma savcısı Metin ASLAN, davanın ilk 2 haftasında kovuşturma savcısı Bülent ELMAS’ın yanında davaya katılmış ve sanıklara SAYISIZ soru sormuştur.

Savunma makamının (sanık ve avukatları) yorum-değerlendirme içeren soru ve yorumlarına izin verilmezken, iddia makamına ve Katılan Vekillere (Halit ÇOKAN…) bu konuda Mahkeme Heyetince hiçbir müdahalede bulunulmamıştır.

14.11.17’de Mah.Bşk. tarafından “Seyre kalkan tüm personel.. hakkında dava açılmadı. Gemilerin kaldırılması ile bağlantılı veya darbe teşebbüsünün başarılı olması için irade gösteren eylem gösteren kişilerle ilgili birtakım şüpheler araştırılıyor ve yargılanıyor” denilmiştir.

Sekil????

Mahkeme Başkanı Yusuf SEVİMLİ,

15.11.2017’de sanığa özel hayatı ile ilgili (psikolojik ilaç kullanıp kullanmadığı dair) soru yöneltilmesine izin vermiştir.

05.06.2018’de ise müşteki Ebubekir ÖZTÜRK’e (Donanma K. Koruma astsubayı) benzer sorunun sorulmasına izin vermemiştir.

Sekil????

Komutanı Savaş BİLİCAN’ı telefonla arayıp bilgi vermemekle itham edilen TCG TURGUTREİS 2. Komutanı Ali KOCAMANOĞLU (Kendisi aradığını beyan ediyor) tespiti için 10.01.18’de HTS Kayıtlarını talep etmiştir. 

Karar: TALEBİN… AÇIKCA YASAYA AYKIRI OLMASI NEDENİYLE REDDİNE.

Sekil????

Mahkeme Başkanı Yusuf SEVİMLİ, Sulh Ceza Hakimi iken 19.09.2016 tarihinde sanık eşlerine ait HTS bilgilerinin dosyaya dahil edilmesine karar vermiştir.

Bu davayla ilişkisi olmayan sanık eşlerinin HTS kayıtlarını talep etmek açıkça yasalara aykırı değil mi?

Sekil????

Burada belirttiğim ve benzeri kararlarla; 

Kanun ve yasalar önünde eşitlik,

Tarafsızlık, 

Adil yargılanma,

Önyargı ve ihsas-i reyde bulunmama ilkeleri temelinden İHLAL edilmiştir.

24.01.2018’de Mahkeme Başkanı “… Bizi sadece yargılama konusu gemiler ilgilendiriyor” diyerek aynı durumda olan veya şüpheli hareketler yapan gemilere yönelik hususların konuşulmasına dahi müsaade etmemiştir.

Sekil????

“Bizi sadece yargılama konusu gemiler ilgilendiriyor” demek, yargılanacakların listesinin verilmiş olması demektir.

Böylece soruşturmanın savcı tarafından yapılmadığı, her şeyin listeleri belirleyen asker kişilerce hazırlandığı, iddianamenin de şaibeli olduğu kanıtlanmaktadır.

25.02.2018’de Mahkeme Başkanı sanığa “Velev ki her şey mevzuata uygun, neyi değiştirecek” diyebilmiştir. Bu söz Mahkeme Başkanı’nın kendi kendini reddi, peşin kabullü yargılama yapması demektir.

Sekil????

26.01.2018’de Mahkeme Başkanı “Bu merakınızı başka yollardan giderebilirsiniz” diyerek sanığın soru sormasına izin vermemiştir.

Hâkim maddi gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyor, gerçekleri merak etmiyor, sanığın soru sormasını adeta alay edercesine engelliyor.

Sekil????

03.04.2018’de Dosyadaki bilgi ve belgelerin DVD halinde katılan vekiline verilmesine karar verilirken, sanıkların aynı talebinin aynı gün reddedilmesi TARAFSIZLIK kuralının en bariz ihlalini oluşturmuştur.

Sekil????

İdari Tahkikat Raporu:

a) CMK Md 64-3’e aykırı olarak 9 kişilik heyetin;

TAMAMI Donanma Komutanlığı tarafından görevlendirilmiştir.

TAMAMI Donanma Komutanlığı’nda görevli personeldir.

BİR KISMI tahkikatın konusu olan #15Temmuz gecesi yaşanan olayların içinde olan kişilerdir. 

Sekil????

Mahkemeye intikal etmesi nedeniyle “Bilirkişi Raporu” hükmüne geçen “İdari Tahkikat Raporu” için Donanma Komutanlığı’nın;

– Heyet Görevlendirmesini kendisinin yapması,

– Heyet üyelerinin kendi emrinde görevli personelden olması

CMK-64’e göre hukuki değildir.

b) Rapor davada müşteki konumunda olan Donanma Komutanı Veysel KÖSELE tarafından onaylanmıştır.

c) FETÖ ile iltisaklı İdari Tahkikat Heyet Üyeleri mevcuttur.

– Başkanı Hasan ÖZYURT 

– Üye Hamdi TOKER (Ayrıca #15Temmuz gecesi faaliyetleri mevcuttur)

– Üye Serdar PARLAK

Sekil????

Heyet seçimi ve üyeleri dikkate alındığında dahi güvenilmez olan Rapor eksik, gerçek dışı bilgilerle dolu, taraflı ve iddianamede “BİLİRKİŞİ RAPORU” olarak kabul edilmesi cihetiyle 6754 sayılı Bilirkişi Kanununun 3/10 maddeleri ihlal edilerek hazırlanmıştır.

Sekil????

Ayrıca CMK Madde 67(3) hükmüne açıkça aykırı olmasına rağmen raporda Mahkeme adına yapılan değerlendirme ve mahkemeyi yönlendirici ibareler mevcuttur.

Sekil????

BİLİRKİŞİ HEYETİ RAPORU:

– CMK Md 64-3’e aykırı olarak 5 kişilik heyetin;

   TAMAMI Deniz Kuvvetleri K.lığı tarafından görevlendirilmiştir.

   TAMAMI Deniz Kuvvetleri K.lığında görevli personeldir.

– 3 kişi bilirkişilik yapma ehliyetine sahip değildir.

Sekil????

Kendi bünyesinde meydana gelen olaylara ilişkin hazırlanan Bilirkişi Raporu için Deniz Kuvvetlerinin;

– Heyet Görevlendirmesini kendisinin yapması

– Heyet üyelerinin kendi emrinde görevli personelden olması

CMK-64’e göre hukuki değildir.

İddianameye dayanak teşkil eden “Bilirkişi Raporunu” hazırlayan 5 kişilik heyetin 3’ü (Başkanı Erhan AYDIN, üyeleri Cem Yiğit EMİRKADI ve Hakan GÖMENGİL) Yüzer Birliklerde görev yaptıkları dönem psikolojik sorunlarını öne sürerek kıyı birliklerine atandırılmışlardı.

Sekil????

Bilirkişi raporunda TCG KEMALREİS tarafından yapılan Top Atışı başta olmak üzere birçok konuda aleni yalan beyanlar/yanlış bilgiler bulunmaktadır. 

Yalanda o kadar ileri gitmişler ki, TOP ATIŞININ ASLEN VAR OLMAYAN BİR YÖNERGEYE İSTİNADEN yasak olduğunu ileri sürmüşlerdir.

Sekil????

Mahkeme nasıl olduysa bu sefer (30.11.2017) talebi kabul ederek “Tatbikat Harekât Planlama Esasları Dokümanını” dosyaya ithal etmek için talep etmiştir.

Gelen Cevap Yazısı: “Böyle Bir Doküman Mevcut Değildir”

SAHTEKARLIĞIN BÖYLESİ.

Sekil????

Bilirkişi Raporunda, CMK Md. 67(3) “Bilirkişi …teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamaz; Hâkim tarafından yapılması gereken hukuki nitelendirme ve değerlendirmede bulunamaz” hükmüne aykırı olarak birçok değerlendirme ve yönlendirme mevcuttur. 

Sekil????

Sekil????

Sanıkların Bilirkişi Raporundaki yanlışlıkların ispatına ve tespitine yönelik bilgi ve belge talepleri ise Mahkeme tarafından çoğu sefer reddedilmiştir.

Karar: Şu Aşamada Yenilik Katmayacağı Değerlendirildiğinden Talebin Reddine.

Sekil????

Mahkeme Heyeti maddi gerçeklerin ortaya çıkmasından ziyade gerçeklerin üzerini örtmek, alenen suç isleyenleri kayırmak ve işkence, yalan tanıklık, resmî belgede sahtecilik vb. suçları örtbas etmek için çaba göstermiştir.

Sekil????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *